Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat - eshop@koma-rent.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží s výjimkou modulů FL

obchodní společnosti

KOMA RENT s. r. o.
se sídlem Za zastávkou 373, Praha 10, Dolní Měcholupy
identifikační číslo: 27087514
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95309

Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení podmínek, za kterých se uskutečňuje prodej zboží společnosti KOMA RENT s. r. o. (IČ: 27087514) se sídlem Za zastávkou 373, Praha 10, Dolní Měcholupy (dále jen "prodávající") zákazníkům (dále jen "kupující") s výjimkou modulů Fashion-Line, jejichž prodej je upraven samostatným dokumentem.

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění Obchodních podmínek je umístěno na internetové stránce https://eshop.koma-rent.cz/

I. Obecná ustanovení

1. Předmětem plnění se rozumí dodávky zboží včetně dopravy a služeb s dodáním souvisejících. Dodávky se uskutečňují na základě objednávek kupujícího. Pro účely vzájemné komunikace kupujícího a prodávajícího slouží zejména email a telefon.

2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. Uzavírání kupních smluv

1. Návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy (dále též „objednávka") musí obsahovat:

 • přesné označení kupujícího společně s adresou, u podnikatelských subjektů včetně IČ a DIČ,
 • jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za kupujícího vč. telefonního čísla,
 • druh, množství a cenu zboží nebo odkaz na číslo cenové nabídky prodávajícího,
 • vymezení způsobu dodání zboží,
 • vymezení místa, do něhož má být zboží přepraveno - dodáno.

2. Objednávkou se také rozumí odeslání objednávkového formuláře ve webovém rozhraní elektronického obchodu na adrese eshop.koma-rent.cz.

3. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

4. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo předáním zboží 3. osobě (přepravci).

5. Kupující může objednávku upravit či stornovat, a to kdykoliv do momentu jejího vyřízení, ale prodávající má právo účtovat storno poplatek ve výši 15 % z ceny objednaného zboží. Po odeslání zboží již nelze objednávku stornovat a kupující je povinen uhradit kupní cenu v plné výši.

6. Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodů:

 • zákazník neuvedl v objednávce všechny povinné údaje
 • objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)
 • zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Kupní smlouva nemusí být uzavřena písemně, pokud byla kupujícím vystavena a prodávajícímu doručena objednávka odpovídající ustanovení čl. II odst. 1.

III. Cena zboží

1. Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží prodávajícímu dohodnutou kupní cenu za podmínek stanovených pro každou dílčí dodávku. Bylo-li sjednáno dodání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce, zahrnuje kupní cena kromě ceny zboží také cenu za služby spojené s dodáním zboží kupujícímu. Kupní cena uvedená v objednávce není cenou pevnou či konečnou. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží z důvodu úpravy ceny provedené výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího, nebo změnou cen materiálových nákladů. S konečnou cenou bude kupující obeznámen přes kontaktní údaje před vyřízením objednávky.

IV. Recyklační poplatky

1. Recyklační poplatek (příspěvek na historická elektrozařízení) je zahrnut v kupní ceně zboží. Poplatky jsou účtovány na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. Výše recyklačního poplatku je uvedena na daňovém dokladu.

V. Dodací lhůty

1. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem (a má termín dodání potvrzený od dodavatele), oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Na zboží, na které nebude prodávající schopen stanovit přesný termín dodání (z důvodu, že mu tuto skutečnost nesdělí jeho dodavatel), je termín dodání pouze orientační. Prodávající upozorní kupujícího, že se jedná o termín orientační.

VI. Dodání zboží

1. Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena za dopravu je vyčíslena na faktuře. Cena balení je zahrnuta v kupní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou kupujícímu vyfakturovány samostatně ke kupní ceně zboží.

2. V případě osobního odběru v místě sídla prodávajícího je kupující povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí každé jednotlivé dílčí dodávky zboží kupujícím potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby).

3. V případě dodání zboží přepravní službou a uhrazení kupní ceny formou dobírky, je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a při převzetí zboží uhradit dobírku. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího, a to na náklady kupujícího, které mu budou vyfakturovány. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené se skladováním zboží, tím není dotčena.

4. Přepravní podmínky kurýrní společnosti lze dohledat na www.wedo.cz

VII. Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží na základě faktury/daňového dokladu, a to v termínu uvedeném na dokladu. Kupní cena může být kupujícím uhrazena převodním bankovním příkazem, v hotovosti, dobírkou. Platby přes e-shop je možné provádět klasickým bankovním převodem, platební bránou Shoptet-pay, či jiným způsobem, který eshop.koma-rent.cz nabízí.

2. Kupujícímu je dodána faktura/daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu poskytl.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu/daňový doklad po potvrzení závazné objednávky nebo obdržení souhlasu kupujícího s konečnou kupní cenou nejdříve však ke dni dodání nebo zaplacení zboží.

4. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího přiměřenou zálohu nebo jiné zajištění k obdržené objednávce.

5. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti k zaplacení, a to ode dne následujícího po obdržení druhé výzvy k zaplacení prodávajícím.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení nepoužitého zboží

1. Pokud nebudete i přes naši maximální snahu se zakoupeným zbožím spokojeni, můžete jej za níže uvedených podmínek vrátit. Nezapomeňte s sebou vzít zboží včetně originálního obalu a všech dokumentů k němu, daňový doklad, záruční list (pokud byl k výrobku vydán). Uděláme maximum pro to, aby byl Váš problém vyřešen k Vaší spokojenosti.

2. Reklamace se řídí reklamačními podmínkami Koma Rent s.r.o., které upravuje samostatná kapitola Reklamační podmínky níže v tomto dokumentu a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky a reklamační podmínky můžete vidět na stránkách eshop.koma-rent.cz nebo v sídle naší společnosti.

3. Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu (tedy odstoupit od kupní smlouvy). Lhůta 14 dnů začíná ve většině případů převzetím zboží. Přesné podmínky najdete v těchto obchodních podmínkách.

4. Kupující, pokud je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro odstoupení je nezbytné nejpozději v poslední den lhůty odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží kupující vrací na adresu sídla prodávajícího, a to buď osobně nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců, přičemž musí být splněny následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 • v původním obalu výrobce
 • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)
 • s průvodním dopisem - odstoupení od smlouvy.

5. Kupující nemůže odstoupit od smluv:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání a požadavků kupujícího.

6. Svůj požadavek na odstoupení od kupní smlouvy zasílejte na emailovou adresu praha@koma-rent.cz nebo na adresu Za zastávkou 373, Praha 10, Dolní Měcholupy. Pokud chcete pro odstoupení použít vzorový Formulář odstoupení od smlouvy, naleznete jej na stránkách eshop.koma-rent.cz, nebo Vám jej rádi na vyžádání zašleme.

7. Nejpozději do 14 dní od odstoupení je povinen kupující na své náklady vrátit nepoužité, nepoškozené a čisté zboží včetně dokumentace a přiloženého průvodního dopisu s číslem objednávky/daňového dokladu a s uvedeným číslem bankovního účtu, kam chce zaslat zpět platbu za vrácené zboží. Nevyhovující zboží zakoupené přes maloobchodní e-shop zasílejte na adresu: KOMA RENT s. r. o., Za zastávkou 373, Praha 10, Dolní Měcholupy. Ke zboží přidejte průvodní dopis včetně nákupních dokladů.

8. Vrácení peněz proběhne do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

IX. Zpracování a ochrana osobních dat

1. Zpracování osobních údajů a veškerých informací probíhá v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") a dále v souladu s relevantními právní předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování našich služeb, tj. za účelem prodeje zboží a dále za účelem dalších plnění vyplývajících z námi poskytovaných služeb (zejména uplatnění práv z vadného plnění).

3. Mezi zpracovávané osobní údaje patří ty, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb, zejména jméno a příjmení, popřípadě firma, adresa bydliště nebo sídla, popřípadě adresa pro doručování, IČ, popřípadě i DIČ a Vámi uvedené kontaktní údaje (tj. telefonní číslo nebo email).

4. Veškeré osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Data jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou až na uvedenou výjimku poskytována třetím osobám. Výjimkou jsou externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží kupujícímu. Přijetím těchto obchodních podmínek s tímto poskytnutím osobních údajů externí dopravní službě kupující poskytuje výslovný souhlas.

5. Změna uložených osobních dat na e-shopu je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.

6. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. K tomuto účelu lze použít vzorový formulář „GDPR Žádost o vymazání nebo změnu údajů subjektu", který je k dispozici na eshop.koma-rent.cz.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje tímto prodávající kupujícího o možnosti se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu obrátit na státní orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce postupuje při vyřizování návrhů na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souladu s příslušnými právními předpisy. Toto ustanovení obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Spor může být řešen i postupem skrze web, a to dle postupu na internetových stránkách www.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí všech smluv o prodeji zboží sjednaných s prodávajícím s výjimkou prodeje modulů Fashion-Line. Obchodní podmínky se stávají platnými jejich akceptací kupujícím. Za akceptaci se považuje vedle podpisu zákazníka i uzavření rámcové kupní smlouvy či dílčí kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy s prodávajícím stejně jako odeslání závazné objednávky. Od tohoto okamžiku jsou mezi smluvními stranami obchodní podmínky závazné.

2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit. Tuto změnu, a její účinnost, prodávající vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách, či jiným vhodným způsobem o změně informuje kupující.

 

Reklamační podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Účinnost tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se vztahuje pouze na věci (dále jen „zboží"), které byly zakoupeny u společnosti Koma Rent s.r.o., prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách eshop.koma-rent.cz (dále jen "prodávající") a jejich reklamace byla uplatněna s dodržením záručních podmínek uvedených v čl. II tohoto řádu. Zakoupeným zbožím se rozumí takové zboží, ke kterému kupující nabyl vlastnická práva. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až po úplném zaplacení ceny prodávajícímu.

2. Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi smluvními stranami, tj. mezi prodávajícím a kupujícím, a platí pro nákup zboží spotřebitelem učiněný prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách eshop.koma-rent.cz a na další uzavírané kupní smlouvy mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím i v provozovně společnosti. Přičemž blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v úrovni odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění.

3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto RŘ, jehož nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, tak jak stanoví všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, a že s ním výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

4. Při nákupu zboží prodávajícího slouží jako záruční doklad příslušná faktura o prodeji a dodací list.

5. Souhlas se záručními podmínkami potvrzuje kupující závaznou objednávkou prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách eshop.koma-rent.cz a

6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

7. Okamžikem předání zboží kupujícímu začíná běžet záruční doba.

II. Záruční podmínky

1. Záruka za jakost je prodávajícím poskytována v souladu s dokumentací zboží od výrobce. Pro posouzení jakosti věci dodané prodávajícím je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží. Těmito smluvními ujednáními není dotčena zákonná záruka společnosti za zboží podle zvláštních právních předpisů.

2. K uplatnění práva na reklamaci je obecně nutné předložit reklamované zboží, fakturu o koupi a dodací list.

3. Vady na zboží, které vznikly neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, lze reklamovat, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

4. Vady na zboží, které vznikly obvyklým používáním, tj. opotřebením, nelze reklamovat.

5. Vady na zboží, které vznikly v důsledku jiné přepravy do místa kupujícího než dopravou zajištěnou prodávajícím, nelze reklamovat.

6. Vady na zboží vzniklé v důsledku živelných událostí nelze reklamovat.

7. Zboží musí být používáno v podmínkách, ke kterým je určeno, tj. v podmínkách, které odpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy povaze zboží.

8. Zboží musí být používáno v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo v souladu se všeobecnými zásadami.

9. U zboží, které bylo prodáno se slevou kvůli vadám (jež nebrání užívání zboží k určenému účelu) se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána se souhlasem kupujícího.

10. U zboží, které bylo prodáno se slevou kvůli opotřebení, se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v okamžiku předání kupujícím.

11. Zapojení a uvedení zboží do provozu, pokud to jeho podstata činnosti požaduje, musí v souladu s návodem provést pouze odborně způsobilá osoba.

12. Kupující je povinen na žádost prodávajícího předložit dokument, který potvrdí odbornou montáž a správný postup při zapojení zboží.

III. Způsob provedení reklamace

1. Reklamace bude uznána jen v případě, splňuje-li záruční podmínky stanovené v čl. II tohoto řádu.

2. Reklamace se uplatňuje v místě provozovny prodávajícího, je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě např. autorizované servisní středisko, uplatní kupující veškerá práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zde.

3. Reklamace uplatněné v místě provozovny prodávajícího se oznamují referentovi prodeje nejlépe osobně spolu s reklamovaným zbožím. V případě nepřítomnosti referenta prodeje se reklamace oznamují vedoucímu skladu/provozovny.

4. Referent prodeje rozhoduje o uznání reklamace a dalších reklamačních postupech. Veškeré informace o průběhu reklamace (např. lhůta nutná k odstranění vad na zboží) přicházejí zejména e-mailem nebo telefonicky, pokud není mezi kupujícím a referentem prodeje ujednáno jinak. Podrobněji čl. 5 tohoto řádu.

5. Reklamace se přijímají a vyřizují jen s kupujícím, tj. s fyzickou osobou či osobou pověřenou společností uvedenou na záručním dokladu, který vydal prodávající.

6. Reklamace se přijímá a vyřizuje na základě reklamačního formuláře, který vyplní referent prodeje spolu s kupujícím. Ve formuláři musí být uveden:

 • dodavatel,
 • odběratel,
 • datum reklamace,
 • název zboží,
 • množství,
 • popis závady,
 • podpis oprávněných osob.

Takto vyplněný formulář referent prodeje vytiskne. Kupující předá reklamované zboží spolu s náležitostmi uvedenými v čl. 2 odst.2 tohoto řádu referentu prodeje, který kupujícímu předá kopii reklamačního formuláře. Veškeré náklady s doručením reklamovaného zboží do místa určeného pro reklamaci nese kupující, pokud prodávající nerozhodne o doručení jinak např. prostřednictvím své dopravy.

7. Pokud bude reklamace uznána referentem prodeje za oprávněnou, následuje čl.4, postup při reklamaci, jinak veškerá práva na reklamaci zanikají.

IV. Postup při reklamaci

1. U vad na zboží, jež lze odstranit, má kupující právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění nebo není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží či součásti zboží, která trpí vadami. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

2. U vad na zboží, jež nelze odstranit a které brání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

3. U vad na zboží, jež nelze odstranit a které nebrání řádnému užívání věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, nepožaduje-li výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

V. Reklamační lhůty

1. Referent prodeje rozhodne o uznání reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění práv z vad. Do této lhůty se nepočítá doba potřebná k odbornému posouzení vady.

2. Reklamace včetně odstranění vady trvá nejdéle 30 dnů ode dne jejího uznání, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Nedodržením této reklamační lhůty nastanou kupujícímu stejná práva při reklamaci, jako by se jednalo o vadu zboží, jež nelze odstranit, podrobněji čl.4 odst. 2.

3. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující je povinen si zboží zbavené vad převzít, se do záruční doby nepočítá.

4. V případě výměny reklamovaného zboží za nové začne záruční doba běžet znova od okamžiku předání zboží kupujícím, podrobněji čl. I odst.6 tohoto řádu.

VI. Ostatní ujednání

1. Za neoprávněnou reklamaci mohou být kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s reklamovaným zbožím.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na výměnu zboží, jež trpí vadami, za obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.

3. Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená v rozporu s tímto řádem jsou neplatná a nelze se jich při reklamaci dovolávat, vyjma písemných ujednání (se souhlasem prodávajícího) posilující práva kupujícího při uplatnění práva na reklamaci.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo tento reklamační řád kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

 

Tyto VOP jsou platné od 1.4.2024

 

Soubory ke stažení:

VOP eshop.koma-rent.cz 2024 - PDF

Formulář Odstoupení od smlouvy - PDF

Formulář Odstoupení od smlouvy - MS Word